Partneri

Europa Media Non-profit Ltd.

Europa Media (EM) je nazavisno, neprofitno MSP aktivno u poslovima Europske Unije, posebice u EU politikama, programima i projektima za istraživanje i inovacije. Tijekom 12 godina, Europa Media je aktivno sudjelovala u projektima za istraživanje i inovacije financiranima iz EU kao koordinator ili partner u širokom rasponu područja uključujući međunarodnu istraživačku suradnju, cjeloživotno učenje, poduzetništvo, znanje iz područja bioekonomije, zdravstva, okoliša, informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT). U ovim projektima naš tim je preuzeo različite uloge uključujući promicanje koordinacije i iskorištavanja rezultata istraživanja i inovacija, uvođenje novih ativnosti diseminacije i komunikacije, razvoj i aktivacija web platformi te izrada i isporuka inovativnih programa treninga i izgradnje kapaciteta. EM je koordinator START2ACT projekta.
http://europamedia.org

Geonardo Environmental Technologies Ltd.

Geonardo je inženjerska i konzultantska tvrtka koja pruža vrhunska rješenja u području energetike, okoliša i održivog razvoja. Od svog osnutka 1999., Geonardo je postalo vodeće MSP u srednjoj i istočnoj Europi s velikim iskustvom u koncipiranju i provedbi projekata za istraživanje i inovacije iz EU programa, posebice Okvirni programi (FP5/6/7 i Obzor 2020), Inteligentna energija Europe (IEE) i LIFE programi.

Geonardo pruža tehničke konzultantske usluge specijalizirane za obnovljive izvore energije, primjenu energetske učinkovitosti, sirovine, učinkovito korištenje resursa i upravljanje okolišem, provodi studije izvedivosti i procjene utjecaja, te razvija i provodi inovativne treninge, osposobljavanja, institucionalno jačanje i komunikacije i diseminacije aktivnosti.

http://www.geonardo.com/

The Carbon Trust

Carbon Trust je bez dividendna tvrtka sa misijom ubrzanja prelaska na održivu, niskougljičnu ekonomiju. Carbon Trust pruža specijaliziranu potporu poslovnom i javnom sektoru kako bi pomogla smanjiti smanjiti ugljične emisije, uštedjeti energiju i komercijalizirati niskougljične tehnologije. Carbon Trust ima tri područja raspona djelovanja: 

Savjetovanje: Savjetovati tvrtke, vlade i javni sektor o njihovim mogućnostima u održivom, niskougljičnom svijetu

Tehnologija: pomoći razviti i implementirati niskougljične tehnologije i rješenja, od energetske učinkovitosti do obnovljive energije; i

Ostavljanje otiska: mjerenjiti i potvrditi okolišni otisak organizacija, proizvoda i usluga.

https://www.carbontrust.com/home/

Stichting CentERdata

CentERdata je neprofitni istraživački institut, smješten na kampusu Sveučilišta Tilburg (Nizozemska). Institut je specializiran za istraživanje, pikupljanje i analizu podataka bihevioralne politike. Naglasak je uglavnom na (bihevioralnoj) ekonomiji, istraživanju potrošača, obrazovanju, tržištu rada, studijama učinkovitosti i mirovinskoj i socijalnoj sigurnosti. Istaživači koriste napredne (eksperimentalne) metode, ankete i ekonometrijske tehnike za analizu i profiliranje ponašanja. Istraživanje provedeno od strane istaživačke skupine potrošača je raznovrno u pogledu tema i metodologije, ali ima zajednički visoki stupanj društvene važnosti. CentERdata uglavnom radi za sveučilišta, istraživačke platforme, Europsku komisiju, nacionalna ministarstva i industrijske organizacije.
http://www.centerdata.nl/

ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS d.o.o. Sa sjedištem u Pragu, Republika Češka, je jedna od vodećih konzultantskih tvrtki koja pruža pomoć uglavnom u području energije, okoliša i poslovnih konzultacija i Republici Češkoj, srednjoj i istočnoj Europi, ali i ostalim dijelovima svijeta. Većinski vlasnik ENVIROS d.o.o. je britanski ENVIROS GLOBAL limited. ENVIROS d.o.o zapošljava 44 stalna obučena stručnjaka i više od 30 free-lance stručnjaka raznolikih iskustava i pozadina. Tvrtka zapošljava 12 osoba ovlaštenih za energetske preglede koje je ovlastilo Ministarstvo industrije i trgovine.
http://www.enviros.cz/

Energy Institute Hrvoje Požar

Najveći profesionalni i znanstveni izazov Energetskog instituta Hrvoje Požar (EIHP) je bila transformacija energetskog sustava u otvoreno energetsko tržište, zakonski regulirano i temeljeno na pravnoj stečevini EU. Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji, djelokrug aktivnosti Instituta se pomakao prema viziji energetskog razvoja u EU i Hrvatskoj do 2050, što zahtjeva poboljšanje metoda planiranja energetskog sustava, podsustava, mreže i svih oblika energije za prijevoz, kao i izgradnju kapaciteta za pravne, institucionalne i organizacijske promjene u energetskom sustavu. Obrazovanje i pružanje informacija postaje sve značajna aktivnost Instituta, što zahtijeva kontinuirano stručno usavršavanje naših stručnjaka i njihovo aktivno sudjelovanje u edukaciji drugih. Strateški cilj EIHP-a je da bude prepoznat kao centar izvrsnosti u području planiranja i analize energije u široj regiji. 

Posebna pozornost je dana međunarodnoj suradnji, članstvu EIHP-a u stručnim društvima i agencijama kao i sudjelovanju u međunarodnim programima financiranima iz Ujedinjenih naroda, Europske unije, Svjetske banke i dr. EIHP i njegovi stručnjaci surađuju sa brojnim društvima i institutima kao što su WEC - World Energy Council, IEA – International Energy Agency, WREN - World Renewable Energy Network, EWEA - European Wind Energy Association, ISES - International Solar Energy Society, Bioenergy Agreement of the International Energy Agency, EnR - European Energy Network i COGEN Europe.

http://www.eihp.hr/?lang=en

Sofia Energy Agency

SOFENA je nevladina organizacija i neprofitna pravna osoba osnovana 2001. kako bi pomogla općinama u Sofiji u razvoju politika održive energije. Pruža procjenu energetske potrošnje i potencijala energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Agencija promovira cjeloviti pristup energetski učinkovite obnove i izgradnju novih zgrada, provedbu sustava energetskog upravljanja i praćenja u zgrade i poduzeća, osposobljavanje i promicanje energetski učinkovitih mjera i obnovljivih izvora energije. SOFENA ima iskustva u energetskim pregledima i analizama građevinskog fonda kao i u ICT-u za energetsko upravljanje i praćenje. SOFENA organizira treninge, lokalne forume o energetskoj održivosti, info dane, diskusije sa zainteresiranim dionicima.Organizira kampanje za građane kako bi utjecala na njihovo ponašanje i inormirala ih o praksama energetskih ušteda. Agencija pokreće projekte energetske učinkovitosti u općinskim, stambenim, industrijskim i poslovnim objektima. SOFENA ima više od 10 godina iskustva kao vodeći partner na nacionalnim projektima i uspješno je sudjelovala kao partner u više od 15 međunarodnih projekata u sklopu SAVE II, ALTENER, Intelligent Energy Europe (IEE) i programa transnacionalne suradnje za jugoistočnu Europu.

http://www.sofena.com/IndexEn_1.htm

Slovak Innovation and Energy Agency

SIEA je osnovana 1999. kao profesionalna dopuštena agencija kojom upravlja Ministarstvo gospodarstva. To je centar nadležan za energetsku učinkovitost, energetske inovacije i obnovljive energije. SIEA također djeluje kao provedbene agencije za strukturne fondove EU-a i druge mehanizame financiranja. SIEA djeluje kao nacionalna energetska agencija i ima vrlo dobro znanje o slovačkom energetskom tržištu i njegovim sudionicima, donositeljima odluka, tvrtkama, stručnjacima, udrugama i svima koji su uključeni u područje energetike, kao i energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Poseban naglasak je stavljen na područje treninga i informativnih seminara za profesionalce, kao i za opću javnost koji se bave racionalnim korištenjem energije i većim iskorištavanjem obnovljivih izvora energije. Ispunjavanjem zadaća slovačkog Ministarstva gospodarstva SIEA sudjeluje u izradi energetske politike, energetskih zakona i uredbi te prati i nadzire razvoj u energetskom sektoru kako na strani ponude tako i na strani potražnje.

Odjel za inovacije u SIEA-i čini analitičku jedinicu Ministarstva gospodarstva i razvija u suradnji s Ministarstvom obrazovanja Strategiju pametne specijalizacije za Republiku Slovačku. Odjel za inovacije sudjeluje i u međunarodnim projektima na dvije razine (inovacijeske politike i razvoj klastera, npr. ACE, CLUSTER COOP, CENTRAMO).

http://www.siea.sk/

Centre for Promotion of Clean and Efficient Energy in Romania

ENERO je nezavisni, neprofitni centar za tehničke konzultacije i istaživanje aktivan u području energetike od 1999. ENERO se aktivno fokusira na obnovljive izvore energije i promoviranje energetske učinkovitosti, sakupljanjem vrlo iskusnih stručnjaka u inovativnim energetskim tehnologijama i upravljanju europskim R&D projektima. ENERO je član brojnih europskih projektnih konzorcija u sklopu 5.,6. i 7. Okvirnih progama za istraživanje i razvoj, SEE – Program transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa, IEE - Inteligentna energija Europe. Ciljevi ENERO uključuju istraživanje i razvoj u području energetike i tehnološkog prijenosa novih i učinkovitih tehnologija iz drugih EU zemalja, kao i njihovu implementaciju u Rumunjskoj, u području proizvodnje, transporta, distribucije, opskrbe i korištenja električne i toplinske energije, nekonvencionalne i obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, pasivne kuće, itd.
http://www.enero.ro/

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A

KAPE je osnovana 15. travnja 1994. zakonom poljske vlade kao rezultat sporazuma dioničara o provedbi nacionalne energetske politike. Glavni dioničar KAPE je Fond za zaštitu okoliša i vodno gospodarstvo. Agencija je osnovana kao dioničko društvo, te u skladu s Građanskim zakonom pridržava se načela slobodnog tržišta. KAPE također realizira poslove iz područja javnih usluga na neprofitnoj osnovi.

KAPE promiče i provodi prvoklasne standarde i prakse u području energetske učinkovitosti i održivog razvoja, na temelju kojih stvaramo optimalna rješenja energetske učinkovitosti za naše klijente. Naš strateški cilj poduprijeti rast konkurentnosti poljskog gospodarstva kroz povećanje energetske učinkovitosti u odnosu na pravila održivog razvoja. KAPE nudi složene savjetodavne usluge i treninge u području energetske učinkovitosti i održivog razvoja za tvrtke i građevinski sektor. Agencija također pruža stručnost za poljskoj vladi i općinama, te provodi aktivnosti u području edukacije i promoviranja racionalnog korištenja energije i razvoja obnovljivih izvora energije. 

http://www.kape.gov.pl/index.php/pl/

startups.be

Belgija bilježi velik broj startup podrški i inicijativa, što otežava poduzetnicima da pronađu odgovarajuću mjeru ili kontakt u pravom trenutku. Godine 2012. postalo je jasno da terbamo udružiti snage u Belgiji da bi mogli imati šanse u globaliziranoj i brzo promjenjivoj tehnološkoj sceni. Nakon nekoliko uspješnih pilot-projekata, misija je postala jasna. Da bi odgovorili na izazov, 12 iskusnih poduzetnika osnovalo je neprofitnu organizaciju u ožujku 2013. godine i mnoge organizacije koje podržavaju start-up su se pridružile, razvijajući mrežu po cijeloj Belgiji, te surađujući razvijaju aktivnosti.

Startups.be sada okuplja 85+ takvih organizacija koje aktivno podupiru (početne) tehnološke poduzetnike kroz kroz treninge i osposobljavanje, inkubatore,akceleratore, mogućnosti umrežavanja i povezivanja, iskustvo u relevantnim područjima ili financiranje. Kroz ovu inicijativu vladine agencije, savezi, gradovi, institucije znanja, kao i inicijative poduzetnik-za-poduzetnika i volonterske organizacije udružuju snage za izgradnju temelja za sljedeću generaciju znanja ekonomije. Pomažemo tehnološkim poduzetnicima da budu uspješni pružanjem kvalitetnog pristupa pružateljima usluga, poslovnim partnerima, klijentima i investitorima. Kroz našu zajedničku mrežu povezujemo start-up tvrtke i tehnologiju, stvaramo kritičnu masu i međunarodnu prisutnost te pomažemo u razvoju poduzetničke klime.

http://startups.be/
Savjet dana
Ne zaboravite zatvoriti prozore i vrata dok grijete ili hladite prostore.

Je li bilo korisno?